Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά την τελευταία 15ετία (1997-2012): συνολικά 66

1. Almaliotis, D., Therios, I., Karatassiou, M., 1997. Effect of nitrogen fertilization on growth, leaf nutrient concentration and photosynthesis in the peach cv. Redhaven grafted on three rootstocks. Acta Horticulturae 449(1): 169-174.
2. Almaliotis, D., Therios, I. and Karatassiou, M., 1997. Effects of nitrogen fertilization on growth, leaf nutrient concentration and photosynthesis in three peach cultivars. Acta Horticulturae 449(2): 529-534.
3. Karagiannidis, N., Velemis, D., Stavropoulos, N., 1997. Root colonization and spore population by VA-mycorrhizal fungi in four grapevine rootstocks. Vitis 36(2): 57-60.
4. Paraskevopoulou-Paroussi G., N.Karagiannidis, E.Paroussis and G. Spanomitsios, 1997. The effect of mycorrhiza on nutrient uptake and plant development of three strawberry cultivars. Acta Horticulturae 439 vol.2: 709-715.
5. Simonis, A. and H. Setatou, 1997. Determination of available phosphorus in soils from Northern Greece by the electroultrafiltration (EUF) and other methods of soil analysis. Soil and Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment, T. Hood and J. Benton Jones (Eds), Marcel Dekker, pp. 533-549.
6. Simonis, A. and H. Setatou, 1997. Assessment of available phosphorus anad potassium in soils by the calcium chloride extraction method. Soil and Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment, T. Hood and J. Benton Jones (Eds), Marcel Dekker, pp. 295-304.
7. Velemis, D. und Manolakis, E., 1997. Trockensubstanzbildung bei Kiwifruchten in Abhangigkeit vom Mineralstoffgehalt in den Blattern und Fruchten. Dry matter production of kiwi fruit as affected by mineral nutrients in leaves and fruit. Erwerbsobstbau 39: 24-26.
8. Κaragiannidis, N., Hadjisavva-Zivoniadi, S., 1998. The mycorrhizal fungus Glomus mosseae enhances growth, yield and chemical composition of a durum wheat variety in 10 different soils. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 52: 1-7.
9. Velemis, D., Almaliotis, D., Syropoulos A. and Mattheou, A., 1998. Effect of soil parameters on potential yield of the table grapevine cv. Victoria grown in northern Greece. Agrochimica XLII (3-4): 87-94.
10. Karagiannidis N., Nikolaou N., 2000. Infuence of arbuscular mycorrhizae on heany metal (Pb and Cd) uptake, growth, and chemical composition of Vitis vinifera L. (cv. Rozaki). Am. J. Enol. Vitic. 51/3 269 – 275.
11. Karagiannidis N., Velemis D., 2000. Mycorrhizal status in a orchard area in western Macedonia (Greece). Agrochimica 44(3-4): 151-159.
12. Tsakelidou K. 2000. Effects of calcium carbonate as determined by lime requirements buffer pH methods on the soil characteristics and yields of sorghum plants. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31(9&10), 1249-1260.
13. Nikolaou N., Koukourikou MA., Karagiannidis N., 2000. Effects of various rootstocks on xylem exudates cytokinin content, nutrient uptake and growth patterns of grapevine Vitis vinifera L. cv. Thompson seedless. Agronomy 20: 363-373.
14. Panoras A., Ilias A., Skarakis G., Papadopoulos A., Papadopoulos F., Parisopoulos G., Papayiannopoulou A., Zdragas A., 2000. Reuse of Treated Municipal Wastewater for Sugarbeet Irrigation, Jour. of Balkan Ecology, Vol. 3, No4. pp 91-95.
15. Almaliotis D., Velemis D., Bladenopoulou S., Karapetsas N., 2002. Leaf nutrient levels of strawberries (cv. Tudla) in relation to crop yield. Proc. 4th Int. Strawberry Symposium (Eds: Hietaranta et al.). Acta Horticulturae 567: 447-450.
16. Karagiannidis N., Bletsos F., Stavropoulos N., 2002. Effect of Verticillium dahlie Kleb., and Glomus mosseae on root colonization, disease resistance, growth and nutrient uptake in tomato and eggplant seedlings. Sci. Hortic-Amsterdam 94(1&2): 145-156.
17. Karagiannidis N., Stavropoulos N., Tsakelidou K., 2002. Yield increase in tomato, eggplant and pepper using a manganese industrial soil amendment. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33(13&14): 2247-2258.
18. Tsakelidou K., Papanikolaou X., Protopapadakis E., 2002. Rootstock effects on the yields, tree and fruit characteristics on the mandarin cultivar ‘Clementine’ on the island of Rhodes. Exp. Agric. 38: 351-358.
19. Nikolaou N., Karagiannidis N., Koundouras S., Fysarakis I., 2002. Effects of different P sources in soil on increasing growth and mineral uptake of mycorrhizal Vitis vinifera L. (cv. Victoria) vines J. Int. Sci. Vigne Vin 36(4): 195-204.
20. Almaliotis D., D. Velemis, A. Spyropoulos, S. Bladenopoulou and N. Karapetsas, 2002, “Yield of clingstone peach orchards in relation to soil fertility parameters in northern Greece”, Options méditerranéennes: 284-286.
21. Papadopoulos A., G. Parisopoulos, F. Papadopoulos, A. Karteris, 2003, “Sludge accumulation pattern in an anaerobic pond under Mediterranean climatic conditions”, Water Research 37: 634-644.
22. Velemis D., D. Almaliotis, S. Bladenopoulou and N. Karapetsas, 2002, “Yield of maize in relation to soil fertility parameters at Vegoritis area in northern Greece”, Options méditerranéennes: 261-263. 
23. Chatzitheodorou I.T., Sotiropoulos T.E., Mouhtaridou G.I., Almaliotis D., 2004. Effect of nitrogen, phosphorus. Potassium fertilizers and manure on growth and productivity of the peach cultivars Springtime and Redhaven. Hort. Sci. (Prague), 31: 88-92.
24. Almaliotis D., Velemis D., Mattheou A., Sotiropoulos T., Chatzissavvidis Ch., 2004. Sufficiency leaf nutrient levels of vines in relation to fruit yield and quality. Journal of Balkan Ecology, 7(3): 274-281.
25. Isaakidis A., Sotiropoulos T., .Almaliotis D., Therios I., Stylianidis D., 2004. Response to severe water stress of the almond (Prunus amygdalus) ‘Ferragnès’ grafted on eight rootstocks. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 32: 355-362
26. Papadopoulos A., Parisopoulos G., Papadopoulos F., Papayianopoulou A., Karteris A., 2004. Impact of Effluent Recirculation on Stabilization Pond Performance. Journal of Water, Air & Soil Pollution: Focus 4, pp. 157-167.
27. Bletsas F., Gantidis N., Tsialtas J., 2004. The effect of municipal sewage sludge on growth of transplants and fruit quality of eggplant (solanum melongena) and tomato (Lycopersicon esculentum). Agrochimica, Vol. XLV III –N. 3-4 : 104-114.
28. Almaliotis D., D. Velemis, C. Chatzissavvidis, T. Sotiropoulos and S. Bladenopoulou, 2005 : «Sufficiency leaf nutrient levels of apple trees in relation to fruit yield». Journal of Balkan Ecology, 8(2): 151-157.
29. Almaliotis D., N. Karagiannidis, S. Bladenopoulou, A. Papadopoulos and C. Chatzissavvidis, 2005: «Nutritional status of olive trees in relation to fruit yield». Journal of Balkan Ecology, 8(2): 159-165.
30. Kalavrouziotis I., Kanatas P., Papadopoulos A., Bladenopoulou S., Kouloulakis P., Leotsinidis M., 2005, “Effects of Municipal Reclaimed Wastewater on the Macro and Microelements Status of Soil and Plants”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol. 14, pp. 1050-1057. 
31. Karteris A., Papadopoulos A., Balafoutas G., 2005, “Modeling the Temperature Pattern of a Covered Anaerobic Pond with Computational Fluid Dynamics”, Journal of Water, Air and Soil Pollution, Vol. 162, pp. 107-125.
32. Sotiropoulos Th. E., At. Molassiotis, D. Almaliotis, Geth. Mouhtaridou, Kortessa Dimassi, I. Therios and Gr. Diamantidis, 2006. Growth, nutritional status, chlorophyll content and antioxidant responses of the apple rootstock MM shoots cultured under high boron concentrations in vitro. Journal of Plant Nutrition 29: 575-583. 
33. Sotiropoulos Th. E., Ι. Ν. Therios, D. Almaliotis, I. Papadakis and K.N. Dimassi, 2006. Response of cherry rootstocks to boron and salinity. Journal of Plant Nutrition 29: 1691-1698.
34. Sotiropoulos T., D. Almaliotis, I. Papadakis, K.N. Dimassi and I.N. Therios, 2006. Effects of different iron sources and concentrations on in vitro multiplication, rooting and nutriltional status of the pear rootstock ‘OHF 333’. Europ. J. Hort. Sci. 71(5): 222-226.
35. Almaliotis D., C. Chatzissavvidis, S. Bladenopoulou and D. Velemis, 2006. Leaf nutrient levels of cotton in relation to crop yield at Thrace district in northern Greece. Journal of Balkan Ecology, 9(1): 77-82.
36. Almaliotis D., C. Chatzissavvidis, S. Bladenopoulou and D. Velemis, 2006. Nutritional status of maize in relation to crop yield at Vegoritis district in northern Greece. Journal of Balkan Ecology, 9(1):71-76.
37. Tsipouridis C., D. Almaliotis, T. Thomidis and A. Isaakidis, 2006. Effects of different sources of iron, hormones and Agrobacterium tumefaciens on the chlorophyll and iron concentration in the leaves of peach trees. Hort. Sci. (Prague) 33(4): 140-147.
38. K. Fytianos, R.J.Q Meesters, H. Fr. Schröder, B. Gouliarmon and N. Gantidis, 2006. “Distribution of organochlorine pesticides in surface water and sediments in Lake Volvi (Northern Greece)”. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Vol. 86 (1-2) 109 – 118.
39. Almaliotis D., Chr. Chatzissavvidis, S. Mαrnassidis, T. Sotiropoulos and I. Papadakis, 2007. The effect of different fertilizers on nutritional status and fruit quality of the clingstone peach cv. Andross. Agrochimica LI - (4 – 5): 244-253.
40. Gantidis N., M. Pervolarakis, K. Fytiakos, 2007. “Assessment of the quality characteristics of two lakes (Koronia and Volvi) of North Greece”. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 125 (1-3): 175-181.
41. Papadopoulos A., A. Papagianopoulou, G. Parissopoulos, F. Papadopoulos, I. Metaxa, 2007. “Thermal stratification in wastewater stabilization ponds under temperate climatic conditions”. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 16 (9a): 1093-1099.
42. Papadopoulos A., C. Prochaska, F. Papadopoulos, N. Gantidis, I. Metaxa, 2007. “Determination and evaluation of cadmium, copper, nickel, and zinc in agricultural soils of western Macedonia, Greece”. Environmental Management, Vol. 40 (4): 719-726.
43. Papadopoulos F., A. Papadopoulos, G. Parissopoulos, A. Zdragas, I. Metaxa, 2007. “The treatment of septage using stabilization ponds”. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 16 (4): 385-392.
44. Papadopoulos F., A. Papadopoulos, G. Parissopoulos, A. Zdragas, I. Metaxa, 2007. “Sand filtration of naturally treated wastewater for irrigation reuse”. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 16 (8): 875-879.
45. Thomidis Th., Th. Sotiropoulos, N. Karagiannidis, C. Tsipοuridis, I. Papadakis, D. Almaliotis and N. Boulgarakis, 2007. Efficacy of three calcium products for control of peaches brown rot. Horttechnology 17(2): 234 -237.
46. Tsakelidou K., X. Papanikoloaou, N. Karagianidis, 2007. “Fruit production and nutrient status in grapefruit on five rootstocks”. Journal of Plant Nutrition, Vol. 30: 995-1004.
47. Tsakelidou K. and X. Papanikolaou, 2008, “The performance of ‘Encore’ mandarin trees on six rootstocks in Rhodes, Greece”, J. Balkan Ecology Vol. 11(4): 362-374.
48. Tsakelidou K. and Ε. Paroussis, 2008, “Corn response to potassium and calcium addition in two acid soils”, J. Balkan Ecology Vol 11(4): 355-364. 
49. D. Almaliotis, N. Karagiannidis, C. Chatzisavvidis, T. Sotiropoulos, S. Bladenopoulou, 2008, “Mycorrhizal colonization of table grapevines (ev. Victoria) and its relationship with certain soil parameters and plant nutrition”, Agrochimica : L II-(3): 129-135.
50. Kalavrouziotis I. K., P. Robolas, P. H. Koukoulakis, A. H. Papadopoulos, 2008, “Effects of Municipal Reclaimed Wastewater on the Macro and Microelements Status of Soil and of Brassica oleracea var. Italica, and Brassica Oleracea var. Gemmifera”, Agricultural Water Management, 95(4), pp.: 419 – 426.
51. Kalavrouziotis I. K., P. H. Koukoulakis, P. Robolas, A. H. Papadopoulos, V. Pantazis, 2008, “Interrelationships of Heavy Metals Macro and Micronutrients and Properties of a Soil Cultivated with Brassica oleracea var. Italica (Broccoli), under the Effect of Treated Municipal Wastewater”, Water, Air, & Soil Pollution, 190 (1-4), pp.: 309 – 321.
52. Prochaska C., Dioudis P., Papadopoulos A., Grohmann A., 2008, “Applying Virtual Water Concept at the Regional Level: The Example of Thessaly (Greece)”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(5), pp.: 601 – 607.
53. Ioannis K. Kalavrouziotis, Prodromos H. Koukoulakis, Panagiotis Robolas, Aristotelis H. Papadopoulos, Vasilios Pantazis, 2008, “Macro and Micronutrient Interactions in Soil Under the Effect of Brassica oleracea var. Italica Irrigated with Treated Municipal Wastewater”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(9a), pp.: 1270 – 1282.
54. Koukoulakis, P.H., Papadopoulos, A., Chatzissavvidis, C., Ch. Paschalides and V. Kavvadias, 2008. “The Effect of N and Zn and their Interrelationships in Maize Nutrition Grown in Calcareous Soils”, Ecology and Future. Bulgarian Journal of Ecological Science, VII(2), pp. 25-28 .
55. Papadopoulos F, G. Parissopoulos, A. Papadopoulos, A. Zdragas, D. Ntanos, C. Prochaska, I. Metaxa, 2009, “Assessment of Reclaimed Municipal Wastewater application on Rice Cultivation”, Environmental Management, Vol 43, Issue 1, pp. 135-143
56. F. Papadopoulos, C. Prochaska, A. Papadopoulos, K. Eskridge and I. Kalavrouziotis, 2009, «Mn and Zn Μicronutrients Concentrations in Αcidic Soils and Source Ιdentification Using Multivariate Statistical Methods, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol 40, pp. 2357-2371. 
57. Dioudis P., Filintas A., Papadopoulos A., 2009, “Corn Yield in Response to Irrigation Interval and the Resultant Savings in Water and Other Overheads”, Irrigation and Drainage, Vol. 58, pp. 96 – 104. 
58. Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Pantazis V., Papadopoulos A. H., 2009, “Heavy Metal Interrelationships in Soil in the Presence of Treated Waste Water”, Global NEST Journal, Vol. 11(4), pp. 497-509. 
59. Kalavrouziotis I. K., P. H. Koukoulakis, A. H. Papadopoulos, A. Mehra, 2009, “Heavy metal accumulation in Brussels sprouts after irrigation with Treated Municipal Waste Water”, Journal of Plant Interactions, Vol. 4(1), pp. 41 – 48.
60. Kalavrouziotis I. K., P. H. Koukoulakis, Manouris G., A. H. Papadopoulos, 2009, “Interactions between Cadmium, Lead, Cobal, and Nickel in Broccoli, Irrigated with Treated Municipal Wastewater”, European Water, Vol. 25-26.
61. Sotiropoulos T., M. Koukourikou-Petridou, A. Petridis, D. Stylianidis, D. Almaliotis, I. Papadakis, I. Therios and A. Molassiotis, 2009, ‘Tsechelidis’ Kiwifruit, Hortscience, 44 (2): 466–468. 
62. Sotiropoulos T., G. Syrgianidis, N. Koutinas, A. Petridis and D. Almaliotis, 2009, ‘Kalliopi Summer Pear’, Hortscience 44 (7): 2015–2016. 
63. Dioudis P., A. Filintas, A. Papadopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, 2010, “The Influence of Different Drip Irrigation Layout Designs on Sugar Beet Yield and their Contribution to Environmental Sustainability”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19(5), pp. 818 – 831.
64. Papadopoulos F.H. and Tsihrintzis V.A., 2011. «Assessment of a Full – Scale Duckweed Pond System for Septage Treatment», Environmental Technology, 32 (7), 795 – 804. 
65. Papadopoulos F.H., Tsihrintzis V.A. and Zdragas A.G., 2011. «Removal of faecal bacteria from septage by treating it in a full-scale duckweed-covered pond system», Journal of Environmental Management, Vol. 92, pp. 3130-3135.
66. Kalavrouziotis I., P.Koukoulakis, G. Ntzala, A. Papadopoulos, 2012, “Proposed Indices for Assessing Soil Pollution Under the Application of Sludge”, Water, Air, & Soil Pollution, Vol. 223 (8), p. 5189-5196 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2310 473429

+30 2310 489044

www.ssi.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand