1. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1006/18105/05.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp, της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του.
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύμιο: BiogasUp
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Υψηλής Απόδοσης (UHPLC) (ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
  4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορική εφαρμογή πρωτοκόλλου ποιότητας για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων σε σημαντικές αγορές (Premium Kiwi), Τ2ΕΔΚ-03007 MIS 5072503”.
  5. Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 4282/68636/30.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης GIS και δημιουργίας χαρτών διαβάθμισης της υδατικής καταπόνησης στην περιοχή του περιαστικού δάσους Ξάνθης για τα έτη 2020-2030».

 

Sign up for the newsletter

Sign up to receive email from the latest updates.

Contact

Leoforos Georgikis Sxolis, Thermi, Thessaloniki, Greece

+30 2310 473429

+30 2310 489044

www.ssi.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand